top of page
Fysiotraining

Työnohjaus

Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline, joka perustuu ohjattavan tai ohjattavien kokemuksiin omasta työstään. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä jaksamista ja työssä kehittymistä. Sen muotoja ovat yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, yhteisötyönohjaus sekä johdon ja esimiesten työnohjaus. Työnohjausta voidaan antaa yksilöllisesti työntekijälle, työpareille, tiimeille, johtoryhmän jäsenille tai vaikka ikääntyville työntekijöille.

Työnohjaus on määräaikaista, sopimukseen perustuvaa keskustelua omasta työstä. Se perustuu säännöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Työnohjaus on oppimista ja uusien asioiden oivaltamista. Sen tavoitteena on ammatillinen kasvu ja kehittyminen. Työnohjaus ei ole työhön opastamista, eikä terapiaa, vaikka se voidaankin kokea terapeuttisena.

 

Työnohjauksen hyötyjä voivat olla

  • ammatillinen kehittyminen

  • työssä oppimisen tehostuminen

  • työntekijän tai organisaation perustehtävän kirkastuminen

  • työstä aiheutuvan stressin vähentyminen

  • pari- tai tiimityön kehittyminen

  • organisaation palveluprosessien ja työkäytäntöjen kehittyminen

  • johtamisen ja johtajuuden selkiytyminen ja kehittyminen

  • työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantuminen

  • työkyvyn säilyminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Työnohjaus vaikuttaa myönteisesti työn laatuun ja tehokkuuteen.

Se kohentaa työmotivaatiota ja ohjattavan työssä jaksamista.

Työnohjauksen tavoitteena onkin auttaa ohjattavaa käyttämään viisaasti omia voimavarojaan

ja selviämään mahdollisimman hyvin omasta perustehtävästään.

Työnohjaus on tavoitteellista ja luottamuksellista toimintaa. Se tapahtuu yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa pitkäaikaisessa ja säännöllisessä vuorovaikutusprosessissa. Se perustuu työntekijän ja työnohjaajan keskinäiseen sopimukseen, jossa määritellään työnohjauksen tavoitteet. Istunnot kestävät tavallisesti 45 min - 1,5 tuntia ja ne pidetään 1-4 viikon välein.

Suoritettu koulutus:
Helsingin Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 2-vuotinen Työnohjaajakoulutus 
(80op)

bottom of page